functie van het gebouw

Een kerkgebouw (uit het Grieks: kyriakon = Huis des Heeren) is een gebouw waar christenen hun godsdienstoefeningen houden.  De primaire functie van het kerkgebouw - de eredienst - bepaalde de inrichting van het kerkgebouw. In de Kruisbergkerk is dat goed zichtbaar. Het belangrijkste in de klassiek-protestantse eredienst is de verkondiging van het Woord vanaf de preekstoel, centraal op het liturgisch centrum. De Bijbel, het Woord waaruit gepreekt wordt ligt geopend op de kansel. De gemeente antwoordt met lofprijzing door het zingen van psalmen en gezangen en zij wordt begeleid door het kerkorgel. 

De kerk is in gebruik van de Gereformeerde Gemeente te Doetinchem. De kerkzaal telt 550 zitplaatsen. Daarnaast zijn er een aantal zalen en een keuken voor diverse nevenactiviteiten.