geloof

Wat wij geloven:  Wij, als christenen, geloven in één God (Vader, Zoon en Heilige Geest) die Zichzelf bekend maakt in de Bijbel, het Woord van God. Wij geloven dat God de hemel en de aarde in zes dagen heeft geschapen. De Bijbel bevat de blijde boodschap van redding en genade; het Evangelie. Dat goede nieuws is Gods liefde voor een zondige wereld. Je kunt het samenvatten met de bekendste Bijbeltekst: “Want alzo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk (ieder) die in Hem gelooft, niet verderve (verloren gaat), maar het eeuwige leven hebbe.” (Johannes 3 vers 16)

Bijbel

Het woord Bijbel komt van het oudgriekse woord biblia, wat “boeken” betekent. De Bijbel bestaat uit het Oude Testament (39 boeken) en het Nieuwe Testament (27 boeken). De Bijbel is een van de invloedrijkste boeken ter  wereld, het meest verspreide boek ooit en het eerste boek dat werd vervaardigd met boekdrukkunst. De Bijbel is het Woord van God, dat wil zeggen dat God Zich in de Bijbel aan de mensen bekend maakt en tot ons spreekt. Dat laatste maakt  dat de Bijbel de kracht in zich heeft, vergelijkbaar met dynamiet: het verandert mensenlevens! Lezen in de online Bijbel

 


zonde en genade

De Bijbel vertelt ons dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. Hij deed dat volmaakt. Er was geen pijn, verdriet, honger of ziekte en de eerste mensen  (Adam en Eva) leefden in volstrekte harmonie  en gemeenschap met hun Schepper. Het doel waarvoor zij gemaakt waren was God eren en liefhebben en hun naaste als zichzelf en zo van Hem te genieten  Toen zij daartegen in opstand kwamen werd deze gemeenschap verbroken. Er kwam een breuk tussen God en de mens. We noemen dit de zondeval. Door de zondeval kwam de dood in de wereld en werd de hele schepping hieraan onderworpen. Het doel waarvoor de mensen waren gemaakt konden ze niet meer bereiken. Mensen werden zondaren (=doelmissers). Dat geldt voor alle mensen. Egoïsme is de kern van de zondeval en wat daaruit voortvloeit zijn misdaden (daden die mis zijn) tegenover God en de naaste.

De breuk die ontstaan is tussen God en ons kunnen wij zelf niet herstellen.  Zonder ingrijpen van God zouden alle mensen reddeloos verloren zijn. Maar in Zijn genade, barmhartigheid en liefde heeft  God Zijn Zoon gezonden naar deze wereld. Jezus nam vrijwillig de straf die mensen hebben verdiend op Zich door te sterven aan het kruis,  om zo mensen te herenigen met God en eeuwig leven met Hem mogelijk te maken. Wat is verloren met de zondeval is weer herwonnen aan het kruis. Jezus stond ook weer op uit de dood. Hij is Overwinnaar over zonde en dood. Jezus heeft zo de scheiding tussen God en mensen weggenomen.


schuld en vergeving

Vanaf onze geboorte zijn wij zondaren, doelmissers en staan wij in de schuld bij God. Er is een kloof ontstaan tussen God en ons die wij zelf nooit meer kunnen overbruggen. Wij kunnen geen vergeving van onze zonden krijgen door het doen van goede werken of door op een of andere manier het zelf weer goed te willen maken met God. Vergeving van zonden is er alleen vanwege het offer van de Heere Jezus aan het kruis. Door een echt (waar) geloof in de Heere Jezus krijg je hier deel aan. Dit is de kern van het christelijke geloof.


geloof

Uit het bovenstaande is gebleken dat geloof in de Heere Jezus van levensbelang is. Wat houdt geloven in Jezus in? Geloven is een vast vertrouwen hebben in God: dat Zijn  Woord waar is en dat de Heere Jezus is wie Hij zegt te zijn. Dat vertrouwen is in de eerste plaats iets van je hart: van binnenuit overtuigd zijn dat dat wat de Bijbel zegt waar is: dat je een zondaar bent, dat je het zelf nooit meer goed kunt maken tussen God en jou en dat de Heere Jezus de Enige is die jou redden kan en wil.

Dat geloof maakt alles anders in je leven. Je geeft de leiding van je leven volledig aan Jezus over. Je levensmotto wordt, net als van Paulus, een apostel uit de Bijbel: “HEERE, wat wilt U dat ik doen zal?” We noemen dat wedergeboorte of bekering.